Artikelen Anders Samenwerken in Allianties en Netwerken

Netwerk organisaties en hiërarchie - Door Anke Huizenga en Guus de Vries

De trend naar samenwerking is in de zorg onmiskenbaar aanwezig. De klassieke fusie is nog steeds een veelgehanteerde inrichtingsvorm. Dat leidt tot een nieuwe organisatie in oude stijl, met hiërarchisch gelegitimeerde besturing. Daarnaast zijn netwerkorganisaties in opkomst om samenwerking vorm te geven, met andere besturingsprincipes. In dit artikel komt dit fenomeen nader aan de orde, belicht vanuit zowel de theorie als geïllustreerd met praktische tips.

Klik hier voor het volledige atrikel


Verband in de Zorg - Door Ard Pieter de Man

Zijn fusies in de zorg wel nuttig? De vorming van netwerken blijkt betere kansen te bieden om de inkoopmacht van verzekeraars te weerstaan en om meer kwaliteit te bieden aan patiënten die steeds hogere eisen stellen.

Klik hier voor het volledige artikel


Alliantiemanagement - Theorie en Praktijk Door Ard Pieter de Man en Geert Duijsters

De ontwikkeling op het gebied van alliantiemanagement is snel gegaan.Toch zijn nog niet alle bedrijven succesvol. Een internationaal onderzoek naar de toepassing van meer dan dertig alliantiemanagementtechnieken laat zien dat sommige bedrijven meer aandacht hebben voor de opbouw van een alliantievaardigheid dan andere. De gegevens tonen aan dat een hoog faalpercentage veroorzaakt wordt door kennisgebrek. In dit onderzoek
stellen we dan ook vragen bij de veel gehoorde opvatting dat alliantiemanagement
uiteindelijk draait om vertrouwen en persoonlijke relaties.

Klik hier voor het volledige artikel 


 De open kennis omgeving Door Wilko van Oosten, Alares

Heeft u steeds vaker het gevoel dat u meer kan doen met alle kennis en informatie die aanwezig is in uw bedrijf en de omgeving daarvan? Dat de kennis- en
informatiestromen in uw organisatie almaar complexer worden? Dan heeft u gelijk!  De wereld verandert sneller dan ooit tevoren. Grote informatiestromen zorgen voor nieuwe economische waarden. Gelden de oude economische regels dan nog wel? Jazeker, maar ze komen op een andere manier tot uiting.

Klik hier voor het volledige artikel


Richtsnoeren Zorggroepen

Zowel de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgen regelmatig signalen dat onduidelijk is wat mededingingsrechtelijk wel en niet toegestaan is ten aanzien van samenwerking tussen zorggroepen en de aanbieders bij wie zij zorg inkopen en tussen zorggroepen onderling. Beide toezichthouders hebben oog voor het feit dat de markt waarin de zorggroepen zich begeven in transitie is. Wanneer zorg uit meerdere componenten bestaat kan het van belang zijn om deze op een integrale gecoördineerde manier aan te bieden. Het is echter ook van belang dat hierbij de Mededingingswet (Mw) en de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) worden gerespecteerd. Deze beogen immers om de markten zodanig te laten werken respectievelijk in te richten dat de belangen van de patiënten optimaal worden behartigd.

Klik hier voor het volledige artikel


De mythe van bezield leiderschap Door Egbert Brons

Bezield leiderschap staat de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling. Organisatie hebben zich in de vorige eeuw vooral gestort op dat wat management nu precies is. Tegenwoordig lijkt het of iedere manager wil leren om een bezield leider te zijn. Het beheersen van alle aspecten van management heeft niet de oplossingen geboden waar naar gezocht werd. Het volgende station is dus leiderschap en wel bezield leiderschap. Althans dat is de gedachte.

Klik hier voor het volledige artikel 


Zijn allianties te besturen? Door o.a. Prof. Dr. Ard Pieter de Man

Het aantal allianties neemt nog steeds toe. Omdat bij allianties meerdere partners betrokken zijn, doet de vraag zich voor hoe allianties te besturen zijn. Deze vraag wordt beantwoord door van drie allianties de besturingsvorm te bestuderen. Deze allianties zijn de KLM-Northwest-alliantie, de Prominent-alliantie en het Future Store Initiative van de Duitse retailer METRO. Aan de hand van twee besturingsopvattingen, de beheersingsbenadering
(control) en de vertrouwensbenadering (trust), wordt aangetoond dat alliantiebesturing een aantal specifieke eisen kent. Alliantiebesturing vraagt om meer dan de invulling van traditionele besturingselementen als hiërarchie, bevoegdheden en een juiste taakverdeling. Het vraagt ook om aandacht voor relaties, empathie en een andere benadering
van contracten.

Klik hier voor het volledige artikel


Succesvol samenwerken; een kompas en aanbevelingen voor betekenisvolle interactie. Robin Bremekamp, Edwin Kaats, Wilfrid Opheij en Irma Vermeulen

Geen enkele organisatie kan in haar eentje de complexe vraagstukken van deze tijd oplossen. Allianties en netwerken zijn voor veel organisaties dan ook van grote strategische waarde gebleken. Toch leven er nog veel vragen over succesvol samenwerken. De centrale vraag is hoe je het samenwerkingsproces van idee tot uitwerking kunt vormgeven: welke fasen doorloop je, hoe ga je met elkaar om en met welke factoren moet je rekening houden? Een kompas biedt uitkomst.

Klik hier voor het volledige artikel.

 


Bantopa hanteert voor al haar werk een Creative Commons licentie.   Creative Commons Licentie